latviešu lv
  • English en
  • latviešu lv
  • русский ru
latviešu lv
  • English en
  • latviešu lv
  • русский ru
Grozs 0

Privātuma politika

1. Vispārīgi noteikumi.
1.1. Šajā privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA RR Tech, reģistrācijas Nr. 43603088948, adrese: "Vārpas", Tīreļi, Valgundes pagasts (turpmāk saukts arī par "Datu pārzini") vāc, apstrādā un uzglabā personas datus, ko rrtech.eu ieguvuši no saviem klientiem un personām, kuras apmeklē vietni (turpmāk - " Datu pārzinis ") Datu subjekts" vai "Jūs").
1.2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t.i., t.i., datu subjektu. Apstrāde ir jebkura darbība, kas saistīta ar personas datiem, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, modificēšana, izmantošana, apskate, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro likumā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
2. Personas datu iegūšana, apstrāde un uzglabāšana.
2.1. Datu pārzinis savāc, apstrādā un glabā personu identificējošu informāciju, galvenokārt izmantojot tiešsaistes veikala vietni un e-pastu. (NB! Nepieciešams papildināt, ja personas dati tiek vākti arī citā veidā, piemēram, papīra formā).
2.2. Apmeklējot un izmantojot tiešsaistes veikalā sniegtos pakalpojumus, jūs piekrītat, ka visa sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesa informācija tiek uzskatīta par mūsu konfidencialitātes politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par visām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesu personas datu dēļ.
3. Klientu personas datu apstrāde
3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds un uzvārds
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un / vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, informācija par maksājumu utt.).
3.1.5. Jebkura cita informācija, kas mums sniegta Vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
3.2. Papildus iepriekšminētajam Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu pareizību, izmantojot publiski pieejamus reģistrus.
3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
a) datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārzinim pakļautas juridiskas saistības;
f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu aizsardzībai, ja vien datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, atsver šādas intereses, it īpaši, ja dati ir priekšmets ir bērns.
3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati ir nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un / vai datu subjekts var īstenot savas likumīgās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr ir juridisks pienākums glabāt datus, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja vien personas datu apstrādei nav cita juridiska pamata.
Pārtraucot šajā punktā minētos apstākļus, tiek saglabāti arī datu subjekta personas dati, un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti no datorsistēmām un elektroniskiem un / vai papīra dokumentiem, kas satur attiecīgos personas datus, vai šie dokumenti tiek anonimizēti. .
3.5. Lai izpildītu savas saistības pret jums, Datu pārzinim ir tiesības pārsūtīt jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kuri veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu vārdā, piemēram, grāmatvežiem, kurjeru pakalpojumiem utt. Datu pārzinis ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums pārskaita personas datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
Pēc pieprasījuma mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus valdības un tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizsargātu jūsu juridiskās intereses, ja nepieciešams, izstrādājot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
3.6. Apstrādājot un uzglabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas likumdošanu jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūstiet saviem personas datiem, saņemiet informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasiet savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības pārsūtīt šos datus citam kontrolierim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu;
4.1.3. Dzēsiet savus personas datus ("aizmirst"), ja vien likums nenosaka jums pienākumu tos saglabāt;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekšēju piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot jūsu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs uz laiku pārtraucam visu jūsu personas datu apstrādi;
4.1.6. Sazinieties ar Datu valsts inspekciju
Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu, rakstot elektroniski uz info@rrtech.eu.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Šī privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīva 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošie likumi.
5.2. Datu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā. Grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē rrtech.eu.